نویسنده = جواد معتمدی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی استعداد اراضی و ارائه برنامه مکانی برای مدیریت مراتع هندوان خوی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 787-801

جواد معتمدی؛ سعیده توپچی زاده گان


3. کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 607-614

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا سیاه منصوری


4. اثر توسعه رشد گیاه بر مقدار عناصر معدنی چهار گونه مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 426-435

حسین ارزانی؛ رمضان ذاکری؛ جواد معتمدی؛ زهرا ارزانی؛ مجید آخشی


5. ارزیابی توان کاربری مرتع به روش سیستمی در حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 32-44

اسماعیل شیدای‌کرکج؛ جواد معتمدی؛ کیوان کریمی زاده