کلیدواژه‌ها = کریجینگ
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و مقایسه روش‌های مختلف زمین‌آمار در تهیه نقشه شوری خاک (مطالعه موردی در دشت میامی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 324-334

علیرضا ارزانی؛ زرین تاج علی پور؛ فرهاد تقی پور؛ احمد اخیانی


2. بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک مراتع اشتهارد با استفاده از روش‌های آمار مکانی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 310-299

نرگس ناصری حصار؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری