بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سرعلی آباد گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

بمنظور بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی درطول فصل رویش و چرا، سایت سرعلی‌آباد گرگان که معرف منطقه نیمه‌استپی می‌باشد انتخاب گردید. تولید در داخل قطعه محصور و مصرف در بیرون این قطعه که تحت چرای دام بود، طی سال‌های 86 تا 89 اندازه‌گیری ‌شد. داده‌های بدست آمده با نرم افزار آماری sas تجزیه و تحلیل گردیدند و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. نتایج نشان داد بین تولید و مصرف گونه‌ها و ماه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری وجود دارد(01/0P<). نتایج نشان داد تولید طی سال‌های 86 الی 89 بترتیب 1375، 1294، 1984 و 1784 کیلوگرم در هکتار بوده است. بر اساس میانگین تولید چهارساله 26 درصد تولید در اردیبهشت، 49 درصد در خرداد، 19 درصد در تیر و 6 درصد در مرداد ماه اتفاق افتاده است. میزان مصرف در سال‌های 86 تا 89 بترتیب 1063، 1060، 1724 و 1403 کیلوگرم در هکتار بوده است. بر اساس میانگین مصرف چهارساله 54 درصد مصرف در خرداد، 26 درصد در تیر، 14 درصد در مرداد و 6 درصد در شهریور ماه اتفاق افتاده است. گونه Festuca ovina  بترتیب با میانگین تولید و مصرف 161 و172  کیلوگرم درهکتار و Agropyrumintermedium با 57 و 64 کیلوگرم درهکتار دارای بیشترین میزان تولید و مصرف در این مرتع بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the seasonal changes of production and consumption of range plants in SarAli Abad Gorgan rangelands

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Morteza Akbarzadeh 2
چکیده [English]

In order to study thechanges of seasonal production and consumption of range species during the growing period and grazing season, SarAliAbad rangelands were selected, representing a semi-steppe area. Production was measured inside an exclosure and consumption was estimated outside the exclosure under livestock grazing during 2007-2011. Collected data were analyzed by SAS software and mean comparisons were done by Duncan's multiple range test. Results indicated that there were significant differences between production and consumption at P Festuca ovina with an average production of 161 kg/ha and an average consumption of 172 kg/ha, and Agropyron intermedium with an average production of 57 kg/ha and an average consumption of 64 kg/ha, respectively. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production
  • consumption
  • range species
  • Sar Ali Abad-e-Gorgan