تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر میزان ذخایر کربوهیدرات‌های غیرساختاری بخش زیرزمینی دو گونه Stipa hohenacheriana و Salsola laricina

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

میزان ذخایر کربوهیدرات‌های غیرساختاری در گیاهان میزان سلامتی گیاه و توانایی رشد مجدد بعد از چرا را نشان می‌دهد. تحقیق حاضر با هدف اینکه شدت‌های مختلف برداشت تا چه حد می‌تواند بر میزان ذخایر کربوهیدرات‌های محلول قسمت زیرزمینی گیاهان تأثیرگذار باشد، انجام گرفت. برای انجام تحقیق از یک سایت تحقیقاتی به مساحت یک هکتار در منطقه خشکه‌رود ساوه استفاده شد. گونه‌های مورد مطالعه شامل Stipahohenackeriana و Salsolalarcina بود. طی سال‌های 1389-1386 چهار شدت برداشت شامل شاهد، 25، 50 و 75 درصد بر روی 40 پایه از هر گونه (به ازای هر تیمار 10 پایه) اعمال گردید. نمونه‌برداری از پایه‌ها در دو مرحله پاییز و بهار صورت گرفت. مقدار کربوهیدرات‌های محلول نمونه‌ها با استفاده از روش فنل- اسیدسولفوریک اندازه‌گیری شد. به‌منظور انجام تحقیق طرح آماری کرت‌های دو بار خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی (CRD) به‌کار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون مقایسه میانگین و گروه‌بندی دانکن استفاده گردید (با استفاده از نرم افزار SAS). با توجه به نتایج بدست آمده اثر گونه و فصل بر روی مقدار کربوهیدرات زیرزمینی هر دو گونه معنی‌دار شد. بررسی اثرات شدت‌های مختلف برداشت نشان داد که تیمارهای شاهد، 25، 50 و 75 درصد بترتیب میانگین‌های 75/2، 73/2، 64/2 و 51/2 را در دو گونه بخود اختصاص دادند و از نظر مقدار عددی با هم تفاوت داشتند اما اثر تیمارهای برداشت از نظر بررسی آماری معنی‌دار نشد. وجود رطوبت مناسب در فصل پاییز باعث رشد مجدد گونه hohenackeriana Stipa می‌شود که این زمان مصادف با بذردهی گونه Salsolalarcina نیز می‌باشد. فصل بهار نیز مصادف با آغاز رشد رویشی دو گونه می‌باشد. این دلایل باعث تخلیه ذخایر کربوهیدرات بخش زیرزمینی دو گونه می‌شود که می‌تواند باعث شود اثر تیمارهای برداشت بر تغییر ذخایر کربوهیدرات بخش زیرزمینی دو گونه دیده نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different harvesting intensities on non- structural carbohydrate reserves underground part two species Stipa hohenackeriana and Salsola larcina

نویسندگان [English]

  • Hasan Barati 1
  • ali Tavili 2
  • hosein Arzani 3
  • farhang Ghasriani 4