تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت آهن و روی در اراضی مرتعی و زراعی مطالعه موردی: منطقه آبسرد شهر دماوند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی، گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

2 عضو هیئت علمی بازنشسته، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

فلزات سنگین به طور طبیعی و با مقادیر متفاوت در همه خاک‌ها وجود دارند و آگاهی از تغییرات مکانی و زمانی آنها نقش مهمی در مدیریت پایدار اکوسیستم بازی می‌کند. این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت توزیع مقادیر مختلف آهن و روی در خاک‌های منطقه آبسرد دماوند انجام شد. بدین منظور، 60 نمونه خاک به‌صورت شبکه‌ای از اراضی مرتعی و زراعی به وسعت 4000 هکتار برداشت شد. نمونه‌ها با اسید نیتریک 4 مولار تیمار شدند و با استفاده از دستگاه جذب اتمی، مقدار کل عناصر روی و آهن به ترتیب 96/66 و20743 میلی‌گرم بر کیلوگرم اندازه‌گیری شد. به منظور پیش‌بینی پراکنش مکانی درصد روی و آهن کلّ از روش‌های کریجینگ و تابع معکوس فاصله استفاده شد و با بهره‌گیری از روش ارزشیابی متقابل و روش‌های ارزیابی خطا، مناسب‌ترین روش میانیابی مشخص گردید. نتایج نشان داد که برای پهنه‌بندی ویژگی‌های خاک، روش‌های کریجینگ نسبت به روشIDW  (وزن‌دهی معکوس فاصله) برتری دارد. در نهایت با در نظر گرفتن بهترین روش میانیابی، نقشه‌های پهنه بندی ویژگی‌های خاک در محیط GIS تهیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geostatistical analysis of Fe and Zn concentrations in range and farm lands Case study: Absard Region of Damavand

نویسندگان [English]

  • Maryam Dadgar 1
  • Masoud aleyha 2
  • Ehsan zandi Esfahan 3