قلمرو مناطق بیابانی‌استان تهران از دیدگاه پوشش گیاهی1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

4 - کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.

چکیده

با توجه به نقش بارز پوشش گیاهی در تفکیک و شناسایی مناطق بیابانی، در مقاله حاضر قلمرو بیابانهای استان تهران از این دیدگاه تعیین شده است. برای پرهیز از گسترش دامنه مطالعات، سطوح مورد مطالعه در استان از اولین ارتفاعات مسلط به دشت تا انتهای مخروط افکنه مد نظر قرارگرفت. در این محدوده ضمن تعیین تیپهای گیاهی غالب و برخی از ویژگیهای مهم محیطی آنها نقشه مربوطه بصورت رقومی در محیط GIS تهیه شد، سپس با استفاده از اطلاعات موجود و با توجه به ویژگیهای عمومی هر یک از تیپهای گیاهی و مناطق رویشی، محدوده اراضی بیابانی از غیر بیابانی تفکیک گردید. در محدوده مورد مطالعه در مجموع 43 تیپ گیاهی تفکیک گردید که با توجه به ویژگی اختصاصی آنها، 7 تیپ جزء مناطق بیابانی، قرار دارد و عرصه‌ای در حدود 307647 هکتار معادل 4/16 درصد از اراضی استان تهران را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determiation of Desert domain in Tehran province by use of vegetative cover

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Farahani 1
  • Mohammad Khosroshahi 2
  • Majid Hosseni 3
  • Seyamak Loghmani 4
چکیده [English]

Vegitation cover is one of  the important environmetal factors which can determine desert areas. In this article, we determine desert areas in Tehran province by GIS. In the study area, dominant plant types and some of main ecological properties of them were assigned. Finally, by available information and public characteristics of every plant type, desert area was separated. In this area, we distinguish 43 plant groups that 7 types of them belong to desert areas. This area is 307647 hectares which is formed 16.43 % of Tehran province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • desert
  • Vegetation cover
  • Tehran province
  • GIS