بررسی امکان ارائه مدل‌های آماری به منظور برآورد تولید دو گونه مرتعی Artemisia aucheri و Agropyron trichophorum (مطالعه موردی: مراتع دیزج بطچی و قطور شهرستان خوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط تولید گونه‌های مرتعی Artemisiaaucheri وAgropyrontrichophorum با ویژگی‌های مورفولوژیکی آنها شامل قطر متوسط تاج پوشش، قطر یقه، ارتفاع و درصد تاج پوشش در سطح گونه و ارائه مدل‌های رگرسیونی انجام پذیرفته است. بدین منظور سه رویشگاه مرتعی در مراتع منطقه دیزج بطچی و قطور شهرستان خوی انتخاب شدند. پس از انتخاب مناطق نمونه‌برداری در هر یک از رویشگاه‌های مذکور، نمونه‌برداری به روش تصادفی- سیستماتیک در داخل پلات‌های یک متر مربعی که به فواصل 10 متر از یکدیگر قرار داشتند و در امتداد ترانسکت‌های صد متری، صورت گرفت. مدل‌های رگرسیونی متنوعی که شامل مدل‌های تک بعدی (مدل‌هایی که از یک ویژگی برای برآورد تولید استفاده می‌کنند) و دو بعدی (مدل‌هایی که از دو ویژگی برای برآورد تولید استفاده می‌کنند) و مدل‌های رگرسیون چندگانه (مدل‌هایی که از چند ویژگی برای برآورد تولید استفاده می‌کنند) استفاده گردید. از بین مدل‌های معنی‌دار براساس معیارهای ارزیابی مدل، بهترین مدل در سطح گونه گزینش شد. نتایج نشان داد که هر یک از ویژگی‌های مورد بررسی با تولید رابطه معنی‌داری دارند. مدل‌های تک بعدی نتیجه بهتری را به نمایش گذاشتند و قطر متوسط تاج پوشش (D1) در هر دو گونه و هر سه مکان مرتعی به عنوان کارآمدترین ویژگی مورفولوژیکی جهت برآورد تولید انتخاب گردید. لذا استفاده از مدل‌های تک بعدی توانی، سیگموئید، درجه دو و درجه سه در مکان مرتعی دیزج بطچی 1 و مدل تک بعدی درجه سه در مکان مرتعی قطور بر اساس قطر متوسط تاج پوشش (D1) در گونه مرتعی Artemisia aucheri؛ و مدل تک بعدی درجه سه بر اساس قطر یقه در مکان مرتعی دیزج بطچی 2 و گونه مرتعی Agropyrontrichophorumتوصیه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study presentation feasibility of statistical models for estimating rangland plants species of Artemisia aucheri and Agropyron trichophorum (Case Study: Dizaj Batchi and Ghotor Ranglands of Khoy)

نویسندگان [English]

  • Fateme Aliloo 1
  • Farshad Keyvan behjou 2
  • javad moetamedi 3
چکیده [English]

The current study was aimed to investigate the relationship between the production of Artemisia aucheri and Agropyron trichophorum and their morphological features and providing regression models. For this purpose, three rangeland sites were selected in Dizaj Batchi and Ghotor Ranglands of Khoy. Stratified random sampling was used within one square meter plots at 10-m intervals and along 100-m transects. Various regression models including one-dimensional, two-dimensional, and multiple regression models were applied.  Among the significant models, the best model was selected at the species level based on model evaluation criteria. The results showed that each of the features investigated had a significant relationship with production. One-dimensional models demonstrated better results and crown diameter (D1) in both species, and all three range sites was chosen as the most efficient morphological feature in order to estimate production. According to the obtained results, suitable models were recommended for the study rangelands and study species.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estimation of plant production
  • Morphological characteristics
  • Statistical models
  • Dizaj Batchi and Ghotor Ranges