بررسی توانائی دو روشجوانه‌زنی وترکیبی درظهور گروههای عملکردی بانک بذر خاک (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی واز شهرستان نور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مرتع‌داری، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

حفظ تنوع و ترکیب گیاهی یکی از اهداف اصلی مدیریت اکوسیستم‌ها است و با اندازه‌گیری تنوع گونه‌ای می‌توان توصیه‌های مدیریتی لازم را ارائه نمود. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش شامل جوانه‌زنی و ترکیبی در برآورد ترکیب و تنوع گونه‌ای بانک بذر خاک می‌باشد. بدین منظور نمونه‌برداری از خاک از 28 پلات زوجی از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتیمتر انجام گرفت. سپس خصوصیات بانک بذر خاک با دو روش جوانه‌زنی وترکیبی مشخص شدند. نتایج نشان داد که در مجموع 68 گونه گیاهی در ترکیب بانک بذر به دو روش شناسایی شدند. فراوانی نسبی تروفیت‌ها در هر دو روش مطالعه بیشتر از سایر فرمهای رویشی بود. در روش جوانه‌زنی ژئوفیت‌ها و همی‌کریپتوفیت‌ها به طور معنی‌داری بیشتر از روش ترکیبی ظاهر شدند. تشابه بانک بذر و پوشش روزمینی در کل پایین و در روش جوانه‌زنی بیشتر از ترکیبی بود. از آنجا که تنوع گونه‌های گیاهی نقش مهمی در عملکرد اکوسیستم‌ها دارد، در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از مطالعات بانک بذر خاک که در حقیقت بخش مهمی از ترکیب گیاهی یک منطقه می‌باشد و از عوامل مهم در حفظ و احیای پوشش گیاهی است، به درک بهتری در راستای حفظ تنوع گیاهی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the ability of seed germination and combined methods in the emersion of functional groups of soil seed bank (case study: Vaz watershed rangeland, Noor)

نویسندگان [English]

  • reza erfanzadeh 1
  • Azade Alamzadeh Gorji 2
  • seyed Hasan zali 3
چکیده [English]

Plant diversity and composition conservation is an important issue in ecosystem management. Therefore, management recommendations could be offered after a precise evaluation of diversity and composition. This study aimed to compare the results of two different methods namely seed germination and combined method for determining the composition of soil seed bank. For this purpose, soil samples were collected from two different depths (0-5 and 5-10cm) within 28 paired plots. The seed bank characteristics were then determined through two different methods. According to the obtained results, totally 68 plant species were identified in the seed bank. In both methods, therophytes had the highest relative abundance. However, geophytes and hemi-cryptophytes were significantly higher in germination method as compared with combined method. The similarity between above-ground vegetation and soil seed bank was totally low and it was higher in germination method as compared with combined method. Since plant composition plays a key role in ecosystem function, in this research it was tried to demonstrate the composition of soil seed bank as an important part of plant composition and an important factor in recovery of vegetation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil seed bank
  • species diversity
  • species composition
  • Germination method
  • Combined method