بررسی تغییرات ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی طی یک دوره چرایی در مراتع بید خیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، ایران

3 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

چکیده

ارزش رجحانی عبارت از انتخاب گونه های در دسترس در چرای آزاد توسط دام میباشد. این تحقیق به ‌منظور تعیین ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی با اهمیت مراتع نیمه استپی  بید خیری در گردنه خان سرخ شهرستان بردسیر در استان کرمان توسط دام (گوسفند کرمانی) در طی دوره چرایی از اردیبهشت تا شهریور 1392 به مدت 5 ماه صورت گرفت. متوسط بارندگی منطقه حدود 270 میلیمتر در سال میباشد انجام شد. سپس داده‌های بدست‌آمده به ‌کمک نرم افزار SAS در یک طرح فاکتوریل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین ارزش رجحانی و گروه‌بندی آنها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که بین گونه های مورد مطالعه و همچنین بین اثرات متقابل گونه در ماه اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت. ارزش رجحانی گندمیان یکساله و چند ساله نسبت به سایر گونه ها در طول فصل چرا در رتبه بالاتری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Changes in Preference value of pasture species over a grazing period in BID KHEYRI rangelands

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Rahmani 1
  • Reza Bagheri 2
  • Ahmad Pourmirzaee 3
چکیده [English]

Preference value is defined as selection of available species by livestock. In this study, the preference value of 12 perennial species and annual grasses was determined for five months in semi-steppe rangelands of Kerman. The average annual rainfall of the study area is 270 mm. The obtained data were analyzed using SAS statistical software based on a factorial design and mean comparisons were performed by Duncan's Multiple Range Test. According to the results, significant differences were found among the study species as well as the interaction effect of species in month (P<0.01). In addition, a higher preference value was recorded for annual and perennial grasses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preference value
  • video chronometry
  • Koh-Panj