بررسی روابط معیارهای گیاهی گونه خَوَشک (Daphne mucronata) با عوامل محیطی در استان همدان (مطالعه موردی: لشگردر ملایر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم مرتع و هیئت علمی دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

بررسی‌ روابط معیارهای گیاهی گیاهان مرتعی با عوامل محیطی، اطلاعات پایه‌ای را در خصوص نیازمندی‌‌های اکولوژیک، و واکنش آنها به محیط در دسترس قرار می‌دهد که برای مدیریت صحیح مراتع قابل استفاده است. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط تراکم، درصد پوشش، بیوماس و وفور خوشک (Daphnemucronata) با عوامل محیطی نظیر خصوصیات فیزیکی - ‌شیمیایی خاک و نیز عوامل پستی و بلندی است. بدین‌منظور، در سه منطقه (منطقه با پوشش زیاد، متوسط و کم خوشک) چهار ترانسکت 100 متری در راستای شیب مستقر گردید. تراکم از روش نقطه 4/1 مرکزی، درصد پوشش با استفاده از روش ترانسکت خطی، و بیوماس نیز از طریق قطع و توزین محاسبه شد. نمونه‌‌های خاک به‌‌صورت سیستماتیک در طول هر ترانسکت و از دو عم

عنوان مقاله [English]

Investigation on the relationship between plant measurements of Daphne mucronat and environmental factors in Hamedan Province (case study: Lashgardar of Malayer)

نویسندگان [English]

  • Setareh Babaee 1
  • Hamid Niknahad 2
  • Bakhtiar Fatahi 3
  • Mousa Akbarlou 2
چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate the relationship between density, cover percentage, and biomass of Daphne mucronata and the most important environmental factors including soil physicochemical properties and topographic characteristics. For this purpose, in three areas (area with high, medium and low coverage of Daphne mucronata), four transects of 100 m length were located on the slope. Density with the Point- Centered Quarter Method; coverage percentage through linear transect method and biomass via cutting and weighing method were estimated. Soil samples were systematically taken along each transect at the depth of 0-10cm and 10-30 cm in each area. Once in the laboratory, some soil physical and chemical properties such as soil texture, pH, EC, percentage of organic matter, and total nitrogen were measured. The relationships between plant measurements of Daphne mucronata and soil properties and topographic characteristics were investigated using multiple regression analysis. The results demonstrated that along topographic characteristics, the slope of 60-70% and the height of 1850 to 2050m had the most influence on the density and cover percentage of Daphne mucronata, likewise the slope of 80-90% and the height of 2050 to 2350m had the most influence on its biomass. According to the results, this species mainly appeared in the southwest directions, on the slope of 60-90 %, at the height of 1850 to 2350 m above sea level, in clay loam soils with a pH of 6.58 to 7.25 and low salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daphne mucronata
  • Plant measurements
  • environmental factors
  • Lashgardar rangelands. Iran