بررسی تأثیر آبیاری با مکمل آبیار بر رشد گونه Atriplex canesence

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

کشورهای در حال توسعه بدنبال فن‌آوری نوین با کاربرد برخی مواد افزودنی مانند مکمل‌ها هستند تا با کاهش تنش‌های خشکی و صرفه‌جویی در مصرف آب، راندمان تولید را افزایش دهند. در این پژوهش از مکمل آبیار استفاده و تأثیر آن بر صفات طول اندام ساقه و ریشه، وزن خشک و تر اندام هوایی و ریشه گیاه بررسی شد. مکمل آبیار در سه غلظت (10000/1، 6000/1، 2000/1) و در سه نوبت آبیاری (یک روز، سه روز، شش روز) بر روی گیاه Atriplex canesence انجام شد. نتایج نشان داد که مکمل آبیار با غلظت 10000/1 بهترین غلظت از نظر افزایش طول قسمت‌های هوایی و زیرزمینی در گیاه بود. غلظت 10000/1، 6000/1 و 2000/1، در دوره آبیاری روزانه بیشترین تأثیر را در افزایش طول ریشه داشته است و فقط بین تیمارهای 10000/1 و 2000/1 در سطح احتمال 5 درصد، اختلاف معنی‌داری وجود داشت. براساس نتایج آزمون توکی، مکمل آبیار با غلظت 10000/1 با آبیاری (هر روز و هر شش روز) و مکمل با غلظت 6000/1 در 3 حالت (روزانه، سه و شش روز) بیشترین میزان رشد را داشته است. همچنین در همه تیمارها، با افزایش دوره آّبیاری وزن تر ریشه گیاه کاهش یافت. این مکمل از طریق افزایش مقاومت گیاه Atriplex canesence به تنش خشکی و همچنین ماندگاری بیشتر رطوبت در اندام‌های گیاهی، به آن کمک می کند تا رشد بهتری داشته باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of irrigation with Abyar supplement on the growth of Atriplex canesence

نویسندگان [English]

  • saeed shojaee 1
  • Mohammad Jafari 2
  • Mina Arast 1
چکیده [English]

Developing countries are looking for modern technology with the use of supplements to increase the production efficiency by reducing drought stress and water saving. In this study, the effects of Abyar supplement on the shoot and root length, and shoot and root dry weight was measured. The Abyar supplement was performed for Atriplex canesence at three concentrations (1/10000, 1/6000, 1/2000) and three irrigation periods (every day, every three days, every six days). The results showed that Abyar supplement at a concentration of 1/10000 was the best treatment in increasing the shoot and root length. The Abyar supplement at concentrations of 1/10000, 1/6000 and 1/2000 with a daily irrigation period had the highest effect on increased root length. There was just a significant difference between the treatments of 1/10000 and 1/2000 at 5% probability level. According to the results of Tukey test, the highest rate of growth was recorded for the Abyar supplement at a concentration of 1/10000 with an irrigation period of every day and every six days and Abyar supplement at a concentration of 1/6000 in three periods (every day, every three and six days). In all treatments, the root weight decreased by increasing plant irrigation period. This supplement leads to the better growth of Atriplex canesence by increasing plant resistance to drought stress and more moisture retention in the plant organs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abyar supplement
  • Irrigation supplements
  • plant resistance
  • stem and root length