تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

4 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

5 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

6 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

7 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

جهت بررسی حد بهره‌برداری مجاز گونه مرتعی  Stipa barbata تعداد 5 سایت در مراتع نمونه فلور رویشی نیمه استپی کشور انتخاب و در هریک از سایت‌های انتخاب شده، در آغاز فصل چرای متداول و مرسوم در هر منطقه، در هر سایت 40 پایه یکسان از گونه مذکور انتخاب شده و از چرا محفوظ ماندند،از 40 پایه انتخاب شده برای گونه، 10 پایه اول بعنوان تیمار شاهد ،10 پایه دوم تیمار 25 درصد برداشت، 10 پایه سوم تیمار50 درصد برداشت و 10 پایه چهارم تیمار 75 درصد برداشت مورد بررسی قرار گرفت. هر پایه در هر تیمار بعنوان یک تکرار در نظر کرفته شد، برای بدست آوردن تولید و میزان برداشت از روش simulation استفاده شد. برخی ویژگی‌هایی دیگر از قبیل مرگ ومیر، ارتفاع، میزان تولید بذر پایه‌ها پس از اعمال تیمار نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند، دادها در طول سنوات تحقیق جمع آوری و در قالب طرح آماری کرت‌های خرد شده با طرح پایه کاملا تصادفی و با استفاده از نرم‌اقزارهای SAS وSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، میانگین صفت مورد بررسی با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت، اثر متقابل تیمارها، با استفاده از مدل AMMI و به کمک نرم‌افزار IRRISTAT تجزیه و تحلیل گردید. پس از مشخص شدن حد بهره‌برداری مجاز گونه مورد بررسی در هر یک از سایت‌ها و تلفیق نتایج حاصل، مشخص گردید که شدت برداشت 50 درصد می تواند بعنوان درصد برداشت مجاز گونه Stipa barbata در سایت‌های مشابه این منطقه رویشی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of allowable use for Stipa barbata in semi-steppe rangelands of Iran

نویسندگان [English]

 • Ali mohebbi 1
 • Farhang Ghasriani 1
 • Mina Bayat 2
 • Gholamhosein Rahmani 3
 • qasem khodahami 4
 • ghasemali abarsaji 5
 • Mohamad ali Dehghani Tafti 6
 • Farideh Saghafi Khadem 7
1 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Senior Reasearcher, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Senior Reasearcher, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Kerman, (AREEO), kerman, Iran
4 Senior Reasearcher, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Fars, AREEO, shiraz, Iran
5 Senior Reasearcher, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Gholestan, AREEO, Gorgan, Iran
6 Senior Reasearcher, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Yazd, AREEO, Yazd, Iran
7 Senior Reasearcher, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Khorasan Razavi, AREEO, Mashhad, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allowable use
 • Stipa barbata
 • Semi-steppe

Ajdari, Gh., Arzani, H., Tavili, A. and Feghhi, J., 2009. Determining the important criteria of utilization in the different types of Taleghan rangelands. Thesis of M.Sc. Faculty of Natural Resources, Tehran university, 162p .

-Arzani, H., 2009. Inventory of rangeland vegetation. Course notes of  M.sc of rangeland management, Faculty of Natural Resources, Tehran university.150p.

-Fulstone, F., 2009. Annual operating instruction in missouri flat allotment for the 2009 grazing season. United states department of agriculture, Forest services, Humboldt-Toiyabe national forest, file code: 2210.

-Ghasriani, F., Mohebby, A., Zandie Esfahan , E. and Feghhi, J., 2013. Determining the suitable utilization of Stipa hohenackeriana in the selected semi- stepp rangelands of Iran Journal of Biodiversity and Environmental Science, 6(3):1-7.

-Moghadam, M. R., 1998. Range and rangeland management. Tehran university press. 470p.

-Motazedian, I. and Sharrow, S. H., 1990. Defoliation frequency and intensity effects on pasture forage quality. Journal of Range Management,43(3):198-.201.

-Reece, P. E., Alexander, J. D. and Johnson, J. R., 2001. Drought management on range and pastureland. A handbook for Nebraska and South Dakota. Director of Cooperative Extension, University of Nebraska. Institute of Agriculture and Natural Resources, Society Rangeland management,1-254.

-Society for Range management., 1989. A glossary of terms used in range management. 3p.

-Zhang., J. and J. T.Romo., 1994. Defoliation of a northern wheatgrass community: above-and belowground phytomass productivity. Journal of Range Management, 47:279-284.