درک و سازگاری عشایر نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی منطقه سمیرم (مطالعه موردی: عشایر قشقایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 دانشیار گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح کشاورزی، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

5 استادیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

چکیده

بدون تردید جوامع عشایری از مهمترین و تاثیرپذیرترین جوامع بشری نسبت به تغییر اقلیم هستند که در عین حال دانش بومی آن‌ها نقش نافذی در مدیریت مرتع و دام دارد. بدین منظور درک و دانش بهره­برداران مراتع ییلاقی سمیرم استان اصفهان نسبت به تغییر اقلیم بررسی شد. جامعه مورد مطالعه، عشایر مراتع ییلاقی سمیرم می­باشد که در حدود 7700 بهره­بردار از طوایف مختلف ایل قشقایی شامل دره شوری، عمله، شش بلوکی و فارسیمدان از این مراتع استفاده می­نمایند. به منظور شناخت دانش بومی و سازگاری عشایر نسبت به تغییر اقلیم از روش­های نظیر مصاحبه­های گروهی و عمیق و تکمیل پرسشنامه استفاده گردید و اثرات سن، جنس، تحصیلات و نوع زیست‌بوم مرتعی با استفاده از آزمون من-ویتنی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عشایر تغییر در پارامترهای دما، بارش و باد را از نشانه‌های اصلی تغییر اقلیم می‌دانند، به طوری‌که بالغ بر 90 درصد عشایر به کاهش بارش، افزایش دما و افزایش سرعت باد معتقد هستند و در اکثر سوال‌ها سن، جنس، تحصیلات و ارتفاع منطقه در پاسخگویی به سوالات تاثیر داشته است. همچنین پرسشنامه‌های تکمیل شده به سازگاری‌هایی همچون تاخیر زمان کوچ، ساخت خانه‌های بلوکی، ساخت استخر، کاهش دام، تغذیه دام‌ها با سایر منابع علوفه‌ای و ... اشاره دارد و نشان می‌دهد عشایر ایل قشقایی با زندگی در طبیعت به خوبی تغییرات به وجود آمده در اقلیم را درک کرده و سازگاری‌های لارم با آن را تا حدودی ایجاد کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perception and Adaptation to Changes in Climatic Parameters of Semirom Region (Case Study: Qashqaei Nomads)

نویسندگان [English]

  • Razieh Sabohi 1
  • Hosein Barani 2
  • Morteza Khodagholi 3
  • Ahmad Abedi Sarvestani 4
  • Asghar Tahmasebi 5
1 Ph.D. Student of Range Management, Gorgan University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Department of Rang and Watershed Management, Gorgan University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan,.Iran
3 Associate Proessor, Soil conservation and Watershed Management Research Department, Isfahan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan,.Iran
4 Associate Professor, Faculty of Agriculture Management, Gorgan University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Geopolitics, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran,Iran
چکیده [English]

    Undoubtedly, one of the most important and impressionable societies to climate changes are nomadic societies and indigenous knowledge has pervasive roles in range and livestock management. For this purpose, perception and knowledge of the pastoral nomads to climate change were determined in summer rangelands of Semirom. The study population included the nomads of summer rangelands in Semirom. A total of 7700 nomads from different tribes of Qashqaei including Dareshoori, Amale, Shesh bolooki, and Farsimadan use summer rangeland of Semirom. To evaluate the indigenous knowledge and adaptation of nomads to climate changes, several methods were used such as depth and group interviews and questionnaires. The effects of age, sex, education, and range elevation were analyzed using Mann-Whitney test. The nomads believe that changes in temperature, precipitation, and wind are the main signs of climate change, as over 90 percent of nomads believe to precipitation decrease, increasing temperature, and wind speed. The most of the questions are influenced by age, sex, education, and range elevation. The questionnaires refer to adaptations such as delay time of migration, construction of block houses and pools, reducing livestock, feeding livestock with other forage resources etc. Our results showed that nomads of Qashqaei tribes acquired a perception about climate change during living in the nature.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • perception and indigenous knowledge
  • Adaptation
  • Nomads and Qashqaei tribes

-  Alizadeh, E., Arafian, M. and Ansari, H., 2011. Assessment of Teleconnection patterns rainfall and temperature (case study: Mashhad synoptic station). Iranian Journal of Irrigation and drainage, 5(2): 176-185.

-  Barani, H. and Shakeri, M. R., 2014. Culture and folk knowledge (case study: traditional methods and indigenous knowlage of camel drivers). Indigenous knowledge of Iran, 1: 149-180   

-  Boozarjomhari, Kh., 2003. The role of indigenous knowledge in sustainable rural development. Geography and Development Iranian Journal, 1: 5-20.

-  Boozarjomhari, Kh. and Roknodin Eftekhari, A. R., 2005. The role of indigenous knowledge in sustainable rural development, Human Sciences MODARES, 9: 17-45.

-  Calvosa, C., Chuluunbaatar, D. and Fara, K., 2009. Livestock and climate change. International Fund for Agricultural Development. 20p.

-  Chung, Y. S. and Yoon, M. B., 2000. Interpretation of recent temperature and precipitation trends observed in Korea, Theor. Appl. Climatol., 67: 171-180.

-  Ehlers, E. and Schetter, C., 2001, Pastoral nomadism and environment: Bakhtiari in the Iranian Zagros Mountains, Petermanns Geographische Mitteilungen, 145 (2): 44-55.

-  Emadi M. H. and Amiri Ardakani, M., 2002. Integration of indigenous knowledge and formal knowledge, necessary in achieving sustainable agricultural development. Agricultural Economics and Development, 37: 11-36.

-  Hartman, I. and Sugulle, A. J., 2009. The impact of climate change on pastoral societies of Somaliland, Candlelight for Health, Education & Environment, 62pp.

-  Herath, S. and Ratnayake, U., 2004. Monitoring rainfall trends, to predict adverse impacts-a case study from Sri Lanka 1964-1993.Global Environmental Change, 14:71-79.

-  FAO. 2007. Adaptation to climate change in agriculture, forestry, and fisheries: perspective, framework and priorities. FAO, Rome.

-  IIRR; Recording and using indigenous knowledge; A Manual IIRR,.  1996. International, Institute of Rural Reconstruction, printed in India.

-  IPCC, 2007. Fourth Assessment Report.

-  Khodagholi, M., Esmaeily Sharif, M., Feyzi, M. T., Shahmorady, A. A. and Jaberolansar, Z., 2007. Watershed Management Researches Journal (Pajouhesh & Sazandrgi), 86: 8-14.

-  Khodagholi, M., 2008. Zonation of drought in Esfahan province. Department of Natural Resources in Isfahan province, 167p.

-  Martin, R., Muller, B., Linstadter, A. and Frank, K. 2013. How much climate change can pastoral livelihoods tolerate? Modelling rangeland use and evaluating risk. Global Environmental Change. Online article, 1-20.

-  Mbiliny, B. P., Tumbo, H. F., Mahoo, E. M., Senkondo, N. and Hatibu, N., 2005. Indigenous knowledge as decision support tool in rainwater harvesting. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 30 (11): 792-798.

-  Leiserowitz, A., Smith, N. and Marlon, J. R., 2010. Americans' knowledge of climate change. Yale University. New Haven, CT: Yale Project on Climate Change Communication. 58p.

-  Oxoz, B. and Bayazit, M., 2003. The power of statistical tests for trend detection, Turkish. J. Eng. Env. Sci, 27: 247-251.

-  Papzan, A. H. and Afsharzadeh, N., 2010. Native mechanisms in range management of Kalhor trible's nomads. Iranian Journal of range and desert Research, 17(3): 476-488.

-  Salehi, S. and Pazookinejad, Z., 2014. Social assessment of non hydrometeorogical students' knowledge about climate change. Applied Research of Geographic Sciences. 33: 193-215. 

-  Shirgholami, H. and Ghahreman, B., 2005. Study of time trend changes in annual mean temperature of Iran. Journal of water and Soil Science, 9 (1): 9-24.

-  Safeinejad, J. 1997. Nomads of central Iran. Amir Kabir Publishing Institute, Tehran, 736p.

-  Ziyaeian, S. and Hassan Alizadeh, A.Sh., 2004. Investigation the type and patterns of precipitation in Zanjan, The second International Conference on Water and Soil Resources, 12-13-May, Shiraz University, 1-8.

-  Tahmasebi, A., 2012. Pastoralism under pressure: Vulnerability of pastoral nomads to multiple socio-political and Climate Stresses – The Shahsevan of Northwest Iran. PhD thesis. 197 pp.

-  Tapper, R., 1979, Pasture and politics: economics, conflict, and ritual among Shahsevan nomads of northwestern Iran (Studies in anthropology; London; New York: Academic Press) xvi, 312p.

-  Yu, P. S., Yang, T. C. and Kuo, C. C., 2006. Evaluating long-term trends in annual and seasonal precipitation in Taiwan, Water Resources Management, 20: 1007-1023.