بررسی نقش اعتبارات صندوق‌های خرد اعتباری در توانمندسازی و تغییر نگرش محیط‌زیستی زنان روستایی (مطالعه موردی: پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیابان‌زدایی، گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران

2 استادیار، گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران

4 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ابوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

فقدان کسب و کار مناسب از عوامل مؤثر بر بهره‌برداری بیش از توان از منابع طبیعی و بیابان‌زایی است. درآمد سرانه پایین، پس‌انداز کم و عدم دسترسی به اعتبارات برای مردم فقیر به‌ویژه برای زنان ایجاد مشکل نموده و امکان توسعه خود اشتغالی، مشاغل مولد و کسب و کارهای درآمدزا را از بین می‌برد. در مناطق خشک و بیابانی در چنین شرایطی تنها مسیر معاش افزایش فشار به بوم‌سازگان و بهره‌برداری غیر‌اصولی است. اعتبارات خرد برای زنان فاقد درآمد یکی از راهکارهای احتمالی دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در این مناطق مطرح شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش اعتبارات صندوق‌های خرد اعتباری در توانمندسازی و تغییر نگرش محیط زیستی زنان روستایی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-‌تحلیلی می‌باشد. نمونه آماری شامل 188 نفر از زنان روستایی عضو صندوق‌های خرد اعتباری منطقه سربیشه، استان خراسان جنوبی است. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، کمیته تحقیق سئوالات ابعاد مختلف پرسشنامه را مورد بررسی و تأیید قرار داد. سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 952/0 بدست آمد. از آزمون همبستگی پیرسون، مقایسه میانگین‌ و تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون‌های تعقیبی POST HOC و LSD در تحلیل آماری در محیط نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معنی‌داری بین توانمندسازی زنان روستایی و متغیرهای سن، میزان سال‌های عضویت در صندوق‌های خرد، سطح تحصیلات، کفایت وام، مبلغ وام، درآمد ماهیانه و نگرش محیط‌زیستی آنان وجود دارد و سطح توان‌افزایی و نگرش محیط‌زیستی بین زنان روستایی متفاوت می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان داد که اعتبارات صندوق‌های خرد به خوبی توانسته با جلب مشارکت زنان به‌عنوان همیاران دائم در مدیریت و کنترل بیابان زمینه بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی جوامع محلی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural women's microfinance funds mediator to change in environmental attitudes and desert control and management-Case study: carbon sequestration project, south Khorasan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Nematollahi 1
  • Seyed Hasan Kaboli 2
  • Mohammadreza Yazdani 3
  • Yaser Mohammadi 4
1 Ph.D. Candidate in Combat to Desertification Department, Faculty of Desert Studies, University of Semnan, Iran
2 Assistant Professor of Combat to Desertification Department, Faculty of Desert Studies, University of Semnan, Iran
3 Associate Professor of Combat to Desertification Department, Faculty of Desert Studies, University of Semnan, Iran
4 Assistant Professor of Agricultural Education and Extension Department, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Lack of proper business is one of the factors affecting the exploitation of natural resources and desertification. Low per capita income, low savings and lack of access to credit for poor people, especially for women, make it difficult to eliminate self-employment, productive jobs and income-generating businesses. In desert and arid areas, under such conditions, livelihoods are the only way to increase the pressure on ecosystems and unskilled exploitation. Microfinance for women without income is one of the possible ways of achieving sustainable economic and social development in these areas. The purpose of this study was to investigate the effects of credit microfinance funds on the empowerment of rural women as the weakest economic community in these areas. The research method was descriptive-analytic. A sample of 188 rural women members of the Southern Khorasan Mortgage Fund was considered. To ensure the validity of the questionnaire, the research committee examined and verified the various dimensions of the questionnaire. The reliability level of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha (0.952). Pearson correlation test, mean comparison, and ANOVA and POST HOC and LSD post hoc tests were used in statistical analysis in SPSS software environment. The results of this study showed that there was a meaningful relationship between the empowerment of rural women and age variables, the number of years of membership in welfare funds, educational level, loan adequacy, loan amount, monthly income and their environmental outlook, and the level of empowerment varied among rural women. The research findings showed that microfinance credits were able to improve the socio-economic status of local communities by attracting women's participation as permanent partners in desert management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microcredit
  • environment attitude
  • desert control and management

-  Abdolhosini, M., Poyafar, A. M., Sardari, F. and Yari, A., 2014. Atlas of Carbon Sequestration Project. Forests, Rang and Watershed Management Organization, Tehran, Iran. available at www.ircsp.net.

-  Abedullah, N., Mahmood, M., Khalid, M. and Kouser, S., 2009. The role of agricultural credit in the growth of livestock sector: A case study of Faisalabad. Pakistan Veterinary Journal, 29(2): 81-84.

-  Agarwal, B., 1997. Bargaining and gender relations: Within and beyond the household. Journal of Feminist Economics, 3(1): 1–51.

-  Aguilar, A., Carranza, E., Goldstein, M., Kilic, T. and Oseni, G., 2014. Decomposition of gender differentials in agricultural productivity in Ethiopia. World Bank Group. Report number: WPS 6764.

-  Alston, M., 2013. Gender mainstreaming and climate change. Journal of Women's Studies International Forum, 1–8.

-  Badripour, H., Barani , S., Aghili, M. and Abedi Sarvestani, A., 2017. The role of rural household's human capital on dependence on rangeland in Hable Rud basin. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24 (2): 325-337.

-  Elzak, R. M., Elbushra, A. A., Ahmed, S. E. H. and Mubarak, A. M., 2011. The role of livestock production on food security in Sudan: Rural White Nile State. Online Journal of Animal and Feed Research, 1(6): 439-443

-  Fallahi, H. R., Rezvani-Moghaddam, P., Behdani, M. A., Aghhavani-Shajari, M., Jahedipour, S. and Yari, A., 2015. Principals of Carbon sequestration. Jahad-e Daneshgahi Publication, Mashhad.

-  Ganle, J. K., Afriyie, K. and Segbefia, A.Y., 2015. Microcredit: empowerment and disempowerment of rural women in Ghana. World Development, 66(1): 335-345.

-  Goh, A. H. X., 2012. A literature review of the gender-differentiated impacts of climate change on women’s and men’s assets and well-being in developing countries. International Food Policy Research Institute, CAPRi Working Paper No. 106. http://dx.doi.org/10.2499/CAPRiWP106.

-  Golmohammadi, F., 2013. Desertification through rural people participation (experience of International Project of Carbon Sequestration in South Khorasan Province – East of Iran). Journal of Procedia Technology, 8: 530 – 535.

-  Hashemi, S. M., Schuler, R. S. and Riley, A., 1996. Rural credit and women’s empowerment in Bangladesh. World Development, 24(4): 635–653.

-  Jones, E., Smith, S. and Wills, C., 2012. Women producers and the benefits of collective forms of enterprise. Journal of Gender & Development, 20(1): 13–32.

-  Kabeer, N., 1999. Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. Development and Change, 30: 435-464.

-  Khandker, S. R., 1998. Microcredit programed evaluation: A critical review. IDS Bulletin, 29(4): 11-20.

-  Khandker, S. R., Khalily, M. A. B. and Samad, H. A., 2016. Beyond ending pPoverty - the dynamics of microfinance in Bangladesh. World Bank elibrary, Available at : https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0894-4

-  Lecoutere, E., 2017. The impact of agricultural co-operatives on women’s empowerment: Evidence from Uganda. Journal of Co-operative Organization and Management, 5(1): 14-27.

-  Mahmud, W. and Osmani, S. R., 2016. The theory and practice of microcredit. Routledge, London

-  Mahmud, S., Nirali, M. and Shah Stand, B., 2012. Measurement of women’s empowerment in rural Bangladesh. World Development, 40(3): 610-619.

-  Mitiku, A., 2014. Impact of smallholder farmer's agricultural commercialization on rural households’ poverty. The International Journal of Applied Economics and Finance, 8: 51-61.

-  Ngigi Marther, W., Mueller, U. and Birner, R., 2017. Gender differences in climate change adaptation strategies and participation in group-based approaches: an Intra-Household analysis from rural Kenya. Journal of Ecological Economics, 138: 99–108.

-  Norwood, C., 2005. Macro promises of micro-credit: A case of a local issue in rural Ghana. Journal of International Women’s Studies, 7)1(: 1-7.

-  Osmani, S. R., Ahmed, M., Latif, M. A. and Sen, B., 2015. Poverty and Vulnerability in Rural Bangladesh. University Press Limited and Institute of Microfinance, Dhaka.

-  Raihan, S., Osmani, S. R. and Baqui Khalilye, M. A., 2017. The macro impact of microfinance in Bangladesh: A CGE analysis. Journal of Economic Modelling, 62: 1–15.

-  Rezaie, T., 2007. Investing the role of microfinance of carbon sequestration project on empowerment of rural women by using the qualitative method. M.Sc. thesis, Rural Development Department, Social faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.

-  Silberschmidt, M., 2001. Disempowerment of men in rural and urban east Africa: Implications for male identity and sexual behavior. Journal of World Development, 29-4: 657–671.

-  Smith, L. C., Ramakrishnan, U., Ndiaye, A., Haddad, L. and Martorell, R., 2003. The importance of women’s status for child nutrition in developing countries. 41-51. In A. R. Quisumbing (Eds.), Household decisions, gender, and development: A synthesis of recent research. Washington, D.C: International Food Policy Research Institute, The World Bank, 2012. Gender equality and development. World development report 2012, Report number, DOI: 10.1596/978-0-8213-8825-9.

-  United Nations., 2011. Microfinance in Africa: Overview and suggestions for action by stakeholders. New York: United Nations Office of the Special Adviser on Africa.

-  UN Women Watch, 2011. Women, Gender Equality and Climate Change the Need for Gender Sensitive Responses to the Effects of Climate Change. Available at http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_ change/un.org/womenwatch/feature/climate_change/download s/Women_and_Climate_ Change_Factsheet.pdf