بررسی رابطه برخی از شاخصهای پایداری خاکدانه با عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از شبیه سازی باران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری خاکشناسی، دانشکده خاکشناسی، دانشگاه تهران، کرج، تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aggregate stability indices on soil erodobility factors using rainfall simulator

نویسندگان [English]

  • Hasan Rouhipour 1
  • Hooman Farzaneh 2
  • Hosein Asadi 3
1 Assistant Professor, DesertResearch Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 M.Sc. Student of Soil Sciences Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in soil Sciences, Faculty of Soil Sciences, University of Tehran, Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proccess based model
  • empirical model
  • erodobility factors
  • water stable aggregate
  • MWD