آت اکولوژی سه گونه مرتعی Ferula gumosa, Artemisia sieberi Stipa hohenackeriana در اکوسیستم های مرتعی استان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات امور دام استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران

2 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autecology of three range plant species Ferula gumosa, Artemisia sieberi Stipa hohenackeriana in Ghom province

نویسندگان [English]

  • Hosein Bashari 1
  • Amrali Shahmoradi 2
1 Research Expert, Qom Animal Science research Institute, AREEO, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autecology
  • Ferula gumosa
  • Artemisia sieberi Stipa hohenackeriana
  • ecological habitat
  • Rangeland ecosystem
  • Ghom province