نقش مولفه های شور شدن خاک و کیفیت آب در تشدید روند بیابان زایی حوضه ابخیز مند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of soil and water salinization on desertification of Mond Watershed

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Abbasi
  • Mohammad Darvish
Research Instructor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • desertification
  • salinization
  • Mond basin
  • Water quality