تاثیر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاع کاری های استان یزد (نتایج ده ساله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

2 مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of thinning on growth and vigority of Haloxylon spp plantation in Yazd

نویسندگان [English]

  • Abbas Zarezadeh 1
  • Esmaeel Rahbar 2
  • Mohammad Abolghasemi 3
1 Research Instructor, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Yazd, Iran
2 Research Instructor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Research Expert, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Yazd, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haloxylon
  • SAXAUL
  • Thinning
  • soil texture
  • rainfall
  • Yazd