بررسی برخی از خصوصیات بوم شناسی سه گونه اسکمبیل در حوضه های جازموریان، چاهان، تهلاب در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autecology of three species Caligonum comosum Caligonum bungei, Caligonum polygonoides studied in Sistan and Blouchestan province, Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Fayaz
Assistant Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caligonum comosum Caligonum bungei
  • Caligonum polygonoides
  • Tahlab
  • Chahan
  • Jazmorian