اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تغییرات وزن دام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short term effects of grazing systems and grazing intensities on animal weight in pasture of Bromus tomentollus

نویسندگان [English]

  • Abbasali Sanadgol 1
  • Mohammadreza Moghaddam 2
1 Assistant Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • grazing intensities
  • Grazing systems
  • animal weight
  • Bromus tomentollus
  • Sangesari sheep