شناخت آگاهی عشایر و روستاییان نسبت به تخریب منابع طبیعی و عوامل آن در دهستان بازفت استان چهار محال بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

2 مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment of tribes and rurals knowledge about natural resources degradation in Bazoft region, Charmahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khorshidi 1
  • Naser Ansari 2
1 Research Expert, Charmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shahrekord, Iran
2 Research Instructor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tribes
  • natural resources
  • Bazoft
  • Charmahal o Bakhtiari