ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

سطح قابل توجهی از مراتع کشور در اثر عوامل مختلف تخریب یافته و بخش مهمی از گیاهان مرتعی در معرض خطر قرار گرفته و یا جمعیت آنها  به شدت کاهش یافته است.  برای ایجاد پایداری در این گونه مراتع،  اصلاح و احیاء آنها از طریق انتخاب گونه‌ های مناسب و یافتن بهترین شیوه های کشت و استقرارا از اولویت ویژه ای برخوردار است، لذا با توجه به ننایج حاصل از طرح تحقیقاتی انجام گرفته، بذر گونه گیاهی چند سال Sa.arbuscula، همراه با جمعیت‌های موجود آنها از مناطق مختلف مراتع استان سمنان جمع آوری گردید.  به منظور بررسی و مطالعه درصد استقرار جمعیت گونه مذکور، آزمایشی با طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در محل ایستگاه تحقیقات سمنان از سال 1390 بمدت 5 سال به مرحله اجرا در آمده و از صفت مذکور یادداشت ‌برداری به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار sas  و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که  از بین اکسشن های مورد مطالعه گونه Sa. arbuscula ، دو ژنوتیپ 230 و 234 به ترتیب با 67/86 و 02/84 درصد دارای بیشترین و ژنوتیپهای 216 و 135 به ترتیب با 67/26 و 67/46 درصد کمترین استقرار را از خود نشان دادند. لذا می توان در امر اصلاح و احیاء عرصه های این منطقه و مناطق مشابه از جمعیت های ژنوتیپ های 230 و 234  گونه مذکور استفاده نمود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of populations of Salsola arbuscula in different ecological zones of Semnan province

نویسندگان [English]

  • Ali Mohebbi 1
  • Moslem Mozafari 2
  • Ehsan Zandi Efahan 1
  • Ali Ashraf Jafari 3
1 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 - Research Expert, Semnan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Tehran, Iran
3 Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

A significant area of the country's rangelands is degraded due to various factors and an important part of rangeland species is endangered or their population is severely reduced. Rangeland improvement and reclamation through selecting suitable species and finding the best cultivation methods are of utmost importance in these rangelands. Therefore, according to the results of the research project performed in the Research Institute of Forests and Rangelands, the seeds of Sa.arbuscula were collected from different rangelands of Semnan province along with the existing populations. The study was conducted in a randomized complete block design with three replications at Semnan Research Station since 2011 for five years. The data were analyzed using SAS software and the means were compared with Duncan's test. Our results clearly showed that among the study accessions of Sa. arbuscular, the genotypes 230 and 234 with an establishment percentage of 86.67% and 84.02% were superior, respectively. Therefore, the genotypes 230 and 234 could be recommended for rangeland improvement and reclamation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Salsola arbuscula
  • population
  • establishment
  • Semnan

-  Abbasi, M. R., 2010. Genetically diversity of Trifolium species in the national Genetic bank of Iran. Journal of Genetics and Forest and Rangelands Plants Rehabilitation, 17. N: 1, 70-87.

-  Babakhanlou, P., 1967. Suitable forage plant with high adaptation for Iran climate. Organization of Range Improvement Press.

-  Bhattarai, K., Johnson, D. A., Jones, T. A., Connors, K. J., and Gardner, D. R., 2008. Physiological and morphological characterization of Basalt Milkvetch (Astragalus filipes): basis for plant improvement. Journal of Rangeland Ecology and Management, 61:444–455.

-  Eimani, A. A., Jafari, A. A., Choghan, R., Asghari, A and Darvish, F., 2008. Evaluation of quantity and quality in 36 population of Festuca arundinacea for presentation suitable types for range improvement and forage production in highland pasture in Ardabil province. Journal of Range and Desert Research, 15(4):493-507.

-  Mirhaji, T., Sanadgol, A and Jafari, A. A., 2013. Evaluation of 16 population of Festuca ovina L. in range plant nursery, research site of Homand Absard. Journal of Range and Desert Research, 20(1): 11-22.

-  Mohebbi, A., Arabzadeh, N., 2016. Evaluation of populations of important shrubs in different ecological zones of Kerman province. Final Report. RIFR.

-  Mohebbi, A., Tavakkoli, H., 2016. Evaluation of populations of important shrubs in different ecological zones of Khorasaneh Razavi province. Final Report. RIFR.

-  Peimanifard, B. and Tarighi, A., 1984. Introduction of important forage for Iran rangeland. Research Institute of Forests and Rangelands press, No 24, 79p.

-  Sanadghoul, A.,1991. Assessing adaptation of forage plant in Marevehtapeh, Chaparghoymeh and Aghghala region. Technical Report of Research Institute of Forests and Rangelands.

-  Vogel, K. P., Schmer, M. R. and Mitchell, R. B., 2005. Plant adaptation regions: ecological and climatic classification of plant materials. Journal of Rangeland Ecology and Management, 58: 315-319.

-  Zahrabi, A., Etminan, A., Safari, H. and Jafari, A. A., 2011. Evaluation forage yield stability in hispidus Elymus population with AMMI model and other stability analysis method in two condition of stress and without stress. Journal of Rangeland, 2: 209-218.