بررسی میزان تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع زمین‌سنگ در استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/ijrdr.2019.120672

چکیده

این بررسی به منظور نشان دادن رفتار رویشی گونه‌های   Aeluropus lagopoides، bipinnata Desmostachya  ،    Halocnemum strobilaceum ، Alhagi graecorum و Atriplex leucoclada در طی سال‌های 1386 تا 1389 در مرتع زمین‌سنگ استان هرمزگان انجام شد. تعیین تولید و مصرف با استفاده از پایه‌هایی با اندازه متوسط انجام شد و هر ساله تعداد 5 پایه متوسط از گیاه به ازای همه ماه‌های فصل رویش و چرا در داخل محدوده قرق برای اندازه‌گیری تولید و به همین تعداد در عرصه چرا برای اندازه‌گیری باقیمانده تولید منظور گردید و از تفاضل آن‌ها مقدار مصرف مشخص شد. نتایج نشان داد که سال‌ها و ماه‌های مختلف تأثیر معنی‌داری بر تولید و مصرف گونه‌های مورد بررسی داشته است (05/0P<).  داده‌های سال‌های 1389-1386  نشان داد که تولید متوسط پنج گونه دائمی مورد بررسی در منطقه 8/125 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار و سهم گونه Halocnemum strobilaceum و bipinnata Desmostachya  در تولید بالا و به ترتیب به میزان 9/52 و 7/22 درصد کل علوفه بود. میزان مصرف گونه‌ها در منطقه 4/32 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار و بیشترین سهم مصرف متعلق به گونه‌های Halocnemum strobilaceum و Alhagi graecorum و به ترتیب به میزان 8/41 و 1/30 درصد کل علوفه بود. بیشترین میزان تولید در سال 1387 با 7/162 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار بود که 8/1 برابر بیشتر از سال کم‌تولید (1388) بود. بیشترین میزان مصرف در سال 1389 با 7/35 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار بود. در تمامی سال‌ها و در همه گونه‌ها بیشترین میزان تولید و مصرف علوفه در فروردین‌‌ماه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and consumption changes of range plants in Zaminsang Rangelands of Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Soltanipour 1
  • Saeedeh Nateghi 2
  • Mahshid Souri 2
  • Nadia Kamali 2
1 Assistant professor, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Hormozgan, Iran
2 Assistant professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utilization percentage
  • forage
  • grazing season
  • halophyte range plants
  • Hormozgan province