فصل و روش مناسب استقرار گونه شبدر قرمز ( Trifolium pratense L.) در مراتع استپی مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/ijrdr.2019.120684

چکیده

در برنامه افزایش تولید علوفه در مراتع کشور، گردآوری و ژرف­نگری دانش استقرار گیاهان علوفه­ای، ضروری است. بدین منظور، بذر گونهTrifoliumpratense، از بازار شهر ساری تهیه و کشت شد. هدف از این بررسی تعیین فصل بهینه و روش کارآمد استقرار این گونه برای اصلاح مراتع در عرصه مراتع استپی بود. محل کشت این گونه در ایستگاه آبخوانداری پشتکوه ساری با متوسط بارندگی سالانه 350 میلی­متر و اقلیم نیمه خشک سرد بود. برای این منظور، دو تیمار بذرکاری و بذرپاشی در دو تاریخ کشت پائیزه و بهاره، بر پایه طرح آماری کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادفی، با تیمار اصلی تاریخ کشت و تیمار فرعی روش کشت، در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد، بین فصل کشت و همچنین بین دو روش کشت، در سطح یک درصد خطا تفاوت معنی­دار وجود داشت. جوانه­زنی و زنده­مانی در فصل کشت پاییز(جوانه­زنی11/39%، زنده­مانی 83/13%) نسبت به کشت بهاره(جوانه­زنی06/30%، زنده­مانی83/11%) ارجحیت داشت. همچنین کشت بصورت بذر­کاری(جوانه­زنی22/39%، زنده­مانی78/14%) نسبت به بذرپاشی(جوانه­زنی94/29% ، زنده­مانی89/10%)، برتری نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده، کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره و روش بذرکاری نسبت به روش بذرپاشی بهتر بود. امکان اصلاح مراتع مناطق مشابه آب و هوایی و خصوصیات فیزیکی مرتع محل آزمایش، و  کشت پاییزه شبدر قرمز به روش بذرکاری برای افزایش تولید علوفه، و چرای مستقیم دام وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suitable season and methods cultivation Trifolium pratense in Mazandaran steppe range

نویسندگان [English]

  • Farhad Azhir 1
  • Moham,mad Fayaz 2
1 Faculty member of Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Centerو (AREEO), Sari, Iran
2 Assistant professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trifolium pratense
  • Seedling
  • spaced planting-seed
  • improving rangeland
  • Red clover