بررسی و تعیین مناسبترین شاخص خشکسالی هواشناسی ب همنظور ارزیابی خشکسالی در استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان


عنوان مقاله [English]

Determining the most appropriate meteorological drought index for evaluation of drought in Hamedan province

نویسندگان [English]

  • Hadi Nazari Pouya
  • Mohammad Khosroshahi