اثر کشت سیاه‏تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش‏گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس‏ آباد مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد، گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثرات احتمالی کاشت گیاه‏ سیاه‏تاغ (Haloxylon aphyllum)بر جوامع‏ طبیعی گیاهی و خاک منطقه عباس ‏آباد در استان خراسان رضوی انجام شده است. بدین منظور دو منطقه تاغ‏کاری شده و شاهد در مجاورت یکدیگر انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفت. در هر منطقه پنج ترانسکت به صورت تصادفی- سیستماتیک به طول 50 متر مستقر گردید و درصد پوشش گونه‌های گیاهی در قالب نمونه ‏برداری نقطه ای انجام شد. تعداد 18 نمونه خاک از منطقه شاهد و تاغ‏کاری برداشت و ویژگی ‏های هدایت ‏الکتریکی و اسیدیته خاک تعیین گردید. داده ‏های بدست آمده از نمونه ‏برداری پوشش گیاهی و خاک دو منطقه تاغ‏کاری و شاهد با استفاده از آزمون t مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که اگرچه تنوع‏ گونه‏ ای بیشتر در منطقه تاغ‏کاری شده معنی ‏دار است (05/0P<)ولی از لحاظ کیفی تاغ موجب جانشینی جمعیت‏ های غیربومی می‌شود، به‌طوری‌که تنها 28/64 درصد از ترکیب‏ گونه ‏ای منطقه تاغ‏کاری شده مشابه منطقه شاهد است. تجزیه و تحلیل داده‌های خاک بیانگر آن است که بیشتر بودن اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک منطقه تاغ‏کاری معنی ‏دار بوده (01/0P<) و احتمالاً در درازمدت تاغ سبب شور شدن و قلیائیت خاک‏ سطحی منطقه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Haloxylon aphyllum plantation on vegetation and soil properties (Case study: Abbas-Abad area, Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Razieh Mohammadi 1
  • Kamaladdin Naseri 2
  • Gholamali Heshmati 3
1 M.Sc. Student in Range Management, Department of Range Management, Faculty of Range and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor, Department of Range Management, Faculty of Range and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of Haloxylon aphyllum plantation on natural plant communities and soil properties of Abbas-Abad area in Khorasan Razavi Province. For this purpose, Haloxylon plantation and control areas were selected to compare with each other. In each area, fifty- meter transects were located by random-systematic method. Measurements were done by point sampling method. Eighteen soil samples were collected from Haloxylon plantation and control areas to determine EC and pH values in the laboratory. Data were analyzed by t-test. According to the results, although higher species diversity was significant in Haloxylon plantation area (P<0/05), Haloxylon caused the replacement of non-native communities, so that only 64.28% of species composition in Haloxylon plantation area was similar to the control area. On the other hand, higher soil pH and EC in Haloxylon plantation area was significant (P<0/01) and probably in the long term, Haloxylon causes the salinity and alkalinity of the soil surface. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haloxylon aphyllum
  • species diversity
  • Species richness
  • soil properties
  • Abbas Abad
  • Iran