دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار 1393 
2. بررسی مراحل فنولوژی گونه Artemisia aucheri در مناطق نیمه‌استپی ایران

صفحه 13-23

علی احسانی؛ مامک احمدیان؛ سعید رشوند؛ محمد علی دهقانی تفتی؛ مصطفی زارع


7. تجزیه و تحلیل فلوریستیکی و مطالعه تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده حسین آباد - استان خراسان جنوبی

صفحه 62-74

حمیدرضا فلاحی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدعلی بهدانی


13. بررسی اثرات مدیریت قرق بر مراتع پارک ملی خبر و مناطق همجوار

صفحه 128-138

نعمت اله مددی زاده؛ حسین ارزانی؛ قوام الدین زاهدی؛ نجمه فاریابی


15. ارزیابی فیزیولوژیک رفتار هالوفیت Aeluropus littoralis در واکنش به شوری

صفحه 154-164

معصومه رضایی مشایی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین عسکری؛ احسان شکری