کلیدواژه‌ها = خوشخوراکی
تعداد مقالات: 6
1. ظرفیت چرای کوتاه مدت مراتع طالقان میانی

دوره 27، شماره 1، بهار 1399

مهدخت الله مرادی؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی


2. ارائه مدل برآورد ظرفیت چرای بلندمدت مراتع

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 241-259

جواد معتمدی؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ مهدی فرح پور؛ محمدعلی زارع چاهوکی


3. بررسی ارتباط بین خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه‌ها در مراتع تحت چرای شتر

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 330-343

وحیده عبداللهی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ جلیل فرزادمهر؛ هرمز سهرابی


5. بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قابل استفاده و نیازهای گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 771-790

حسین بشری؛ محمدرضا مقدم؛ عباسعلی سندگل؛ حمید امانلو