نویسنده = حیدریان آقاخانی، مریم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه و هیدرات‌های کربن محلول دو گونهSalsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع شور سبزوار

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 652-661

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ مریم حیدریان آقاخانی؛ اسماعیل فیله‌کش؛ علی اصغر نقی‌پور برج


2. بررسی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع سیساب بجنورد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 243-255

مریم حیدریان آقاخانی؛ علی اصغر نقی‌پور برج؛ حسین توکلی


3. تأثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه‌خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد)

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 375-385

علی اصغر نقی‌پور برج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسین توکلی؛ مریم حیدریان آقاخانی