نویسنده = حسن‌پور، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدتهای مختلف چرا (مطالعه موردی: مرتع نیمه‌استپی بهارکیش قوچان)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 306-320

مریم نیکان؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنگجو؛ فرشید معماریانی؛ هاجر حسن‌پور؛ فریبا نوعدوست