نویسنده = اسدیا ن، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مرحله فنولوژیکی برکیفیت علوفه دوازده گونه مرتعی، در مراتع استان همدان

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 42-50

حسین ارزانی؛ محمدرضا صادقی منش صادقی منش؛ حسین آذرنیوند؛ قاسم اسدیا ن؛ احسان شهریاری