نویسنده = خداشناس، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. آت اکولوژی گونه Ferula oopoda ( Boiss & Buhse) در استان کرمان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 447-454

محمد شریفی یزدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ منصوره خداشناس