نویسنده = جعفری، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات بهینه‌سازی کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و شاخص فرسایش‌ پذیری آن در مراتع آوارد

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 80-88

زهرا جعفری؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ مریم قاسمی؛ عیسی جعفری