نویسنده = پوزش، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مراحل فنولوژیکی بر کیفیت 5 گونه مرتعی در مراتع نیمه استپی جاشلوبار سمنان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 384-394

حسین ارزانی؛ حسین پوزش؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ رسول میرآخورلی؛ سید علی نیک نژاد