نویسنده = آقاجانلو، فرهاد
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر زمان بارش‌ها بر‌ فنولوژی گونه Festuca ovina

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 208-197

احمد موسوی؛ علی احسانی؛ فرهاد آقاجانلو


2. تهیه نقشه توان اکولوژیکی اراضی با استفاده از GIS و مقایسه آن با نقشه کاربری فعلی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گونی)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 718-730

علی شهبازی؛ خلیل آقاجانلو؛ فاطمه عین لو؛ مامک احمدیان


3. تأثیر قرق و چرا بر تغییرات پوشش گیاهی منطقه ارکوئین زنجان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 493-504

فرهاد آقاجانلو؛ مرتضی اکبرزاده؛ احمد موسوی