نویسنده = زهتابیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات اراضی بیابانی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: کاشان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 644-652

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیرهوشنگ احسانی


2. استفاده از داده های ماهواره لندست سنجنده + ETM جهت بررسی وضعیت پوشش زمین ( مطالعه موردی: کاشان)

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 285-297

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیرهوشنگ احسانی؛ سعیده منبری