نویسنده = ربیعی، مینا
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی بر تولید علوفه و صفات فیزیولوژیکی جمعیت های چهارگونه اسپرس بومی ایران Onobrychis spp.

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 853-869

ربابه فرح دوست؛ علی اشرف جعفری؛ سیروس منصوری فر؛ مینا ربیعی