نویسنده = خانی زاده، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 918-931

مهرناز حاتمی؛ محمدرضا صمدی؛ پریسا خانی زاده