دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1395، صفحه 1-205 
13. بررسی پتانسیل ذخیره کربن در درمنه‌زارهای حریم جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوانکی – گرمسار)

صفحه 128-137

احمدرضا پناهیان؛ حمیدرضا ناصری؛ مجید کریمپور ریحان؛ محمد جعفری؛ سیدعلیرضا حسینی


16. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک (مطالعه موردی: تهم زنجان)

صفحه 161-176

حسن یگانه؛ حسین آذرنیوند؛ ایرج صالح؛ حسین ارزانی؛ حمید امیرنژاد