دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1395 
1. تاثیر زمان بارش‌ها بر‌ فنولوژی گونه Festuca ovina

صفحه 208-197

احمد موسوی؛ علی احسانی؛ فرهاد آقاجانلو


2. مقایسه وضعیت مراتع دارای طرح با مراتع فاقد طرح (مطالعه موردی: منطقه زرندیه، استان مرکزی)

صفحه 218-209

علیرضا افتخاری؛ حسین ارزانی؛ احسان زندی اصفهان؛ اسماعیل علیزاده


12. تغییرات کیفیت علوفه شش گونه از پهن‌برگان علفی و گندمیان در مراحل مختلف فنولوژی

صفحه 329-322

حمید علی پور؛ مهسا پاکدین؛ سعیده ناطقی؛ علی دسترنج؛ سیده نگار هاشمی