دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار 1396 
4. بررسی ارتباط رشد سیاه‌تاغ با خصوصیات خاک (مطالعه موردی :تاغزارهای شمال گناباد و جنوب مه‌ولات)

صفحه 30-38

منیژه مهدی زاده؛ علی گلکاریان؛ کمال الدین ناصرالدین؛ علی اصغر طالبانفرد


8. بررسی تلفیق داده‌های بادسنجی با ژئومرفولوژی ارگ کاشان

صفحه 67-79

علی اکبر نظری سامانی؛ اصغر توکلی؛ هدی قاسمیه؛ ناصر مشهدی؛ محمدرضا راهداری


10. اثربخشی عملیات کنتور فارو بر ترسیب کربن خاک و بیوماس مراتع خلیفان مهاباد

صفحه 98-109

ساوان شاهرخی؛ مهشید سوری؛ جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری


11. بررسی اثرات ارتفاع، شیب و جهات جغرافیایی بر تولید علوفه گروه‌های گیاهی مراتع سبلان در استان اردبیل

صفحه 110-125

اردشیر پورنعمتی؛ اردوان قربانی؛ جابر شریفی نیارق؛ فرزاد میرزایی آقچه قشلاق؛ معصومه امیرخانی؛ محمود گودرزی