نویسنده = عباس کیانی پور
تعداد مقالات: 2
1. آت اکولوژی گونه مرتعی Cyperus eremicus در استان اصفهان

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 1-18

عباس کیانی پور؛ امرعلی شاهمرادی


2. آت اکولوژی گونه مرتعی سبط کاشانی(Stipagrostis Karelini) در ماسه‌زارهای استان اصفهان

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-50

سید مرتضی ابطحی؛ امرعلی شاهمرادی؛ عباس کیانی پور