نویسنده = فیروزه مقیمی نژاد
تعداد مقالات: 5
1. کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 607-614

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا سیاه منصوری


2. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بین دو منطقه قرق و چراشده (مطالعه موردی : نظرآباد کرج)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 643-650

فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ یاسر قاسمی آریان؛ اصغر کهندل


3. مدل طبقه‌‌بندی شایستگی مراتع سبزوار برای چرای گوسفند (مطالعه موردی، حوضه چاه‌تلخ سبزوار)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 394-408

یاسر قاسمی آریان؛ حسین آذرنیوند؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ اسماعیل فیله کش


4. بررسی تأثیرگونه‌های گز و تاغ بر ویژگی‌های خاک در منطقه نیاتک سیستان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 307-316

محسن فراهی؛ مرتضی مفیدی چلان؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رسول خطیبی؛ اسفندیار جهانتاب


5. برآورد تلفات اقتصادی فرسایش خاک مراتع با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی ( NRCM )

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 522-530

فاطمه نور؛ مسعود نصری؛ حسن یگانه؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ یاسر قاسمی آریان؛ جمال بنی نعمه