نویسنده = اسماعیل شیدای کرکج
تعداد مقالات: 6
1. نقش قرق در تغییر پایداری خاکدانه و ساختمان خاک‌های مرتعی استان گلستان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 561-570

اسماعیل شیدای کرکج؛ حسین رضایی؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ عیسی جعفری فوتمی؛ ابوالفضل شریفیان


2. شناخت مهمترین عوامل موثر فیزیوگرافی، توپوگرافی و خاکی بر تنوع‌‌گیاهی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی نمین، اردبیل)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 541-550

اسد صادقپور؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج


4. بررسی اثر مدیریت چرای دام بر ویژگی‌های عملکردی خاک و ساختاری اکوسیستم مراتع کوهستانی خوی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 596-609

فاطمه علیلو؛ فرشاد کیوان بهجو؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ رضا احمدخانی؛ جواد معتمدی


6. بررسی تغییرات ماده آلی و عناصر غذایی خاک در شدتهای مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی چهارباغ استان گلستان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 720-732

اسماعیل شیدای کرکج؛ مرتضی مفیدی چلان؛ موسی اکبرلو؛ جواد معتمدی