نویسنده = طیبه سادات سهرابی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی آماری گرد و غبار استان اصفهان با استفاده ازمدل رگرسیون پوآسن آماسیده صفر

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 689-703

طیبه سادات سهرابی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ عباسعلی ولی؛ سیدحجت موسوی