کلیدواژه‌ها = پلیمر آبدوست
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارایی نوعی پلیمر آبدوست در کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 111-129

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر


3. بررسی اثر آمیختگی نوعی پلیمر سوپر‌جاذب با ماسه بادی در رویش پانیکوم1

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 305-316

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان


4. اثر نوعی پلیمر آبدوست بر ویژگیهای رطوبتی خاکهای شنی1

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 139-144

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان