بررسی آت اکولوژی گونه Eurotia ceratoides (L.) (CA). Mey در استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران،

2 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران،

3 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autecology of Eurotia ceratoides in Esfahan province

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Feizi 1
  • Morteza Khodagholi 2
  • Mostafa Saeedfar 2
  • Amrali Shahmoradi 3
1 Research Expert, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran,
3 Assistant Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurotia ceratoides
  • Autecology
  • phonology