تحقیقات مرتع و بیابان ایران (IJRDR) - واژه نامه اختصاصی