کیفیت علوفه سه گونه مرتعی Poa bulbosa، Trifolium repens و Astragalus gossypinus در مراحل مختلف فنولوژیکی مراتع سراب سفید بروجرد، استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار، گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 استادیار، گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

10.22092/ijrdr.2019.120709

چکیده

در این تحقیق کیفیت علوفه سه گونه مرتعی Poa bulbosa، Trifolium repensوAstragalus gossypinus در سه مرحله فنولوژیکی (رشد رویشی، گلدهی و زمان رسیدن بذر) در استان لرستان، شهرستان بروجرد مورد مطالعه قرار گرفت. بوسیله نمونه برداری تصادفی و 5 تکرار با استفاده از 10 پایه گیاهی بر روی خط ترانسکت داده‌ها برداشت شدند. شاخص­های کیفی اندازه‌گیری و با استفاده از آنالیز واریانس و آزمون دانکن، میانگین داده­ها با یکدیگر مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار ماده خشک قابل هضم در میان گونه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری نداشت اما مقدار این شاخص در مراحل مختلف فنولوژیکی دارای اختلاف معنی‌داری در سطح 1 درصد بود و بیشترین و کمترین میزان به ترتیب به مقدار 61/34 و 24/24 درصد مربوط به بذر دهی و قبل از گلدهی می‌باشد. مقدار پروتئین خام در میان گونه‌های مختلف و مراحل مختلف فنولوژیکی و اثر متقابل آنها در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری نشان داد و بیشترین و کمترین میزان 06/21 و 97/17 درصد به ترتیب مربوط به گونه‌های Trifolium repens و Poa bulbosa بود. مقدار فیبر خام در میان گونه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری نشان نداد اما مقدار این شاخص در مراحل مختلف فنولوژیکی و اثر متقابل آنها دارای اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد بود و بیشترین و کمترین میزان به ترتیب به مقدار 30/94 و 86/20 درصد مربوط به زمان بذردهی و قبل از گل دهی می‌باشد. بیشترین و کمترین میزان دیواره سلولی منهای همی سلولوز به ترتیب به میزان 6/57 و 26/31 درصد مربوط به گونه‌های Poa bulbosa و Trifolium repensبودند. با توجه به نتایج بدست آمده به ترتیب گونه‌هایTrifolium repens، Poa bulbosaو Astragalusgossypinus از کیفیت علوفه بهتری در مراحل مختلف فنولوژیکی قبل از گلدهی برخوردار بودند که این موضوع بیانگر بهترین زمان چرا در ماه‌های اردیبهشت و خرداد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forage quality of tree species of rangeland plants (Astragalus gossypinus, Trifolium repens and Poa bulbosa) in different phenological stages in Sarab-Sefid Borujerd rangeland, Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Maryam Shahri 1
  • Ali Ariapour 2
  • Hamidreza Mehrabi 3
1 Former M.Sc. Student in Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Associate Professor, Department of Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • forage quality
  • Phenology stages
  • Poa bulbosa
  • Trifolium repens and Astragalus gossypinus