تاثیر نانوذرات رس در پلیمر مصنوعی رزین آکریلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد دو گونه Nitraria schoberi وHalothamnus glaucus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی، گروه بیابانزدایی، دانشگاه سمنان، ایران

2 استادیار، دانشکده کویرشناسی، گروه مدیریت مناطق خشک، دانشگاه سمنان، ایران

3 استادیار، دانشکده کویرشناسی، گروه بیابانزدایی، دانشگاه سمنان، ایران

10.22092/ijrdr.2019.120712

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین میزان تاثیر نانوذرات رس در پلیمر مصنوعی رزین آکریلیک، بر جوانه­زنی و برخی خصوصیات دو گیاه قره­داغوعجوه بود که بدین منظور بذر دو گیاه از ایستگاه تثبیت شن کاظم آباد واقع در 15 کیلومتری شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی تهیه شد. آزمایش­ها به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار انجام شد. بدین منظور بذرها در داخل پتری دیش و همچنین مزرعه در معرض پلیمر مصنوعی رزین آکریلیک با یک و همچنین سه درصد نانوذرات رس قرار گرفتند. آب مقطر نیز به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. درصد جوانه­زنی روزانه و نهایی بذرها ثبت و سرعت جوانه­زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، طول ساقه و ریشه، وزن‌تر و خشک ساقه­چه و ریشه‌چه و شاخص بنیه بذر محاسبه شد. همچنین ابعاد گیاهان کاشته شده در مزرعه در هر تیمار و تعداد برگ هر کدام، 4 ماه پس از کشت مورد اندازه­گیری قرار گرفت. نتایج نشان دهنده اختلاف معنی‌دار بین همه فاکتورهای مورد بررسی در هر دو گونه، بجز اختلاف سرعت جوانه‌زنی و میانگین زمان جوانه­زنی  که فقط در مورد گونه Nitraria schoberi مشاهده شد می­باشد. به عنوان مثال، درصد جوانه‌زنی قره­داغ در تیمار پلیمر رزین آکریلیک حاوی یک درصد نانو رس(75/51%) نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود، در حالی که در مورد عجوه بیشترین جوانه‌زنی متعلق به پلیمر حاوی سه درصد نانو رس (62/65%) بود. در مورد رشد گیاه، علی­رغم اینکه تیمارهای مختلف تاثیرات متفاوتی بر گیاهان داشتند، کاربرد پلیمر و نانوذرات باعث افزایش طول ساقه و ریشه در هر دو گیاه شد. با در نظر گرفتن شرایط متفاوت گیاهان در طبیعت، کاربرد مالچهای نانوپلیمری جهت بهبود خصوصیات جوانه­زنی و رویشی گیاهان توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of clay nanoparticles in synthetic polymeric resins on germination and growth of Nitraria schoberi and Halothamnus glaucus

نویسندگان [English]

  • Samira Hoseini 1
  • Ahmad Sageghipour 2
  • Shima Nikoo 3
1 M.Sc. in combating desertification, Desert studies Faculty, Semnan University, Iran
2 Assistant professor, Desert studies Faculty, Semnan University, Iran
3 Assistant professor, Desert studies Faculty, Semnan University, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • germination
  • Polymer mulch
  • Clay nanoparticles ، Nitraria schoberi
  • Halothamnus glaucus